Ansvarsförsäkring – återbetalningsskyldighet?

Hej! En bekant till mig har blivit dömd att betala skadestånd till en annan person. Ett fösäkringsbolag har gått in och betalat den summa som han var dömd att betala. Kan försäkringsbolaget i efterhand kräva det beloppet av honom?

Svar

Jag förstår din fråga som att din vän har en ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag som har gått in och betalat skadeståndet. Risken att drabbas av återbetalningskrav bedömer jag som mycket liten under förutsättning att din vän har iakttagit vad som åligger honom enligt försäkringsavtalet.

När det gäller ansvarsförsäkringar är det kanske bäst att ge en definition av vad en sådan innebär. En ansvarsförsäkring, eller en ansvarighetsförsäkring som den även kallas, är en försäkring som avser att ersätta den förmögenhetsförlust som kan komma att drabba försäkringstagaren (din bekant) på grund av skadeståndsanspråk från tredje man. En ansvarsförsäkring tecknas av den som kan komma att bli skadeståndsskyldig, och fungerar primärt till hans skydd. Det vanligaste sättet att teckna en ansvarighetsförsäkring är att en privatperson tecknar en s.k. paketförsäkring (kombinerande försäkringar med sakförsäkring mot brand, vattenskador m.m.) som även innehåller ansvarsförsäkring.

Själva syftet med att ha en försäkring, oavsett vilken typ det handlar om, är att det finns en risk att en viss situation uppstår och genom att betala en viss premie under vissa villkor tar försäkringsbolag över denna risk. Genom betalningen av premien och genom att man som försäkringstagare följer de uppställda försäkringsvillkoren blir det inte aktuellt att försäkringstagaren får betala mer till försäkringsbolaget än den ursprungliga avgiften för att försäkringen ska gälla, d.v.s. då får försäkringsbolaget ensamt stå för den kostnaden.

Försäkringsbolag gör en bedömning då en privatperson ansöker om att få teckna en försäkring. Baserat på den undersökningen kommer de fram till vad en försäkring kostar för att försäkringsbolaget ska överta risken för just den personen. En person som kraschat sin bil 10 gånger har troligtvis en högre premie än en person som aldrig kraschat en bil. För att en försäkring ska gälla uppställer försäkringsbolag vanligen villkor som försäkringstagaren måste uppfylla. Det kan t.ex. vara att ytterdörren till ett hus ska vara låst för att hemförsäkringen ska täcka ett eventuellt inbrott.

Tillämplig lagstiftning om försäkringsavtal finns i f försäkringsavtalslagen (FAL). Lagen skiljer på konsumentförsäkring och företagsförsäkring. I ditt fall utgår jag ifrån att det rör sig om en konsumentförsäkring, därmed bli FAL kap 2-7 aktuell. Under vilka omständigheter som ett försäkringsbolags ansvar är begränsat vid ett försäkringsfall, beskrivs i FAL 4 kap. I detta kapitel stadgas bland annat att en försäkringstagare har en upplysningsplikt beträffande omständigheter som kan ha betydelse för tecknandet av försäkringen. Om försäkringstagaren brister i sin upplysningsplikt kan försäkringsbolagets ansvar sättas ned. Jag har dock mycket svårt att se att något av undantagen i FAL 4 kap. om begränsat ansvar skulle vara tillämplig t i det fall som du beskriver.

Sammanfattningsvis så föreligger inte någon återbetalningsskyldighet förutsatt att din bekant har uppfyllt försäkringsvillkoren och betalt sin premie som han ska. Skulle det vara så att någon av begränsningarna i kap 4 är aktuella är det möjligt att försäkringsbolaget kommer fram till att de endast har en skyldighet att betala skadeståndet till viss del och då återkräver en del av skadeståndsbeloppet från din bekant. Dock har jag för lite information för att avgöra om någon begränsning av försäkringsbolagets ansvar skulle bli aktuellt. Har försäkringsbolaget redan betalat ut det utdömda skadeståndet, har de troligtvis gjort bedömningen att någon ansvarsbegränsning ej föreligger för deras del. Därför skulle jag säga att din bekant inte behöver oroa sig för att bli återbetalningsskyldig.

Publicerat i Försäkringsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.