Antal medlemmar som ombud kan företräda i samfällighetsförening

Vad gäller vid fullmaktsförfarande hos en samfällighetsförening där en fråga som är av ekonomisk art beslutas (avyttra del av samägd mark)? Vissa av ägarna är s.k. stamfastighetsägare och delar ägandet av en och samma fastighet. Tvist har uppstått huruvida en kan vara ombud för flera ägare inom samma fastighet.

Svar

Tack för att du har valt att vända dig till Juridikrådgivarna.

Precis som du beskriver är en avyttring en fråga av ekonomisk art. Det är dock viktigt att skilja på samägd och samfälld mark. Samägd mark tillhör ägarna och samfälld mark tillhör fastigheterna, se om det senare t.ex. 1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988) där samfällighet enligt den lagen definieras som mark som hör till flera fastigheter gemensamt. Jag utgår dock från att du menar avyttring av samfälld mark eftersom du i övrigt beskriver en specifik samfällighetsfråga .

Ombudsfrågor i en samfällighetsförening regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Enligt 49 § 1 st. SFL ska, i fråga som för samfällighetsföreningen har ekonomisk betydelse, medlemmarnas röstetal beräknas efter delägarfastigheternas – ev. på visst sätt modifierat – andelstal, om medlem begär det annars har varje medlem en röst oavsett hur många delägarfastigheter medlemmen äger. Längre ner anges att medlems rösträtt kan utövas genom ombud samt att ombud får ej företräda mer än en medlem, 49 § 2 st. 1 och 2 men. SFL. Avvikelse från ombudsreglerna får föreskrivas i samfällighetens stadgar, enligt 49 § 3 st. 2 men. SFL.

Finns inga ändringar av ombudsreglerna i stadgarna gäller således att ombud får endast företräda en medlem, men vad som menas med medlem måste härledas från andra paragrafer. Medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten, enligt 17 § SFL. Delägare är ägaren av delägarfastighet och med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet, enligt 1 § 2 st. 1 men. SFL. Således är ägaren till en delägarfastighet att anse som medlem.

Finns det flera ägare till en delägarfastighet utgör de gemensamt ägaren av delägarfastigheten i lagtexten ovan eftersom de gemensamt förfogar och förvaltar över den samägda delägarfastigheten enligt 2 § lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (samäganderättslagen). Även enligt förarbetena till SFL sägs att – samägare tillsammans utgör delägare – i SFL:s mening. Tillsammans är de alltså en medlem som har rösträtt och som kan företrädas av ett ombud.

Sammanfattningsvis torde ett ombud kunna företräda flera personer om personerna gemensamt äger en fastighet som har del i samfälligheten annars enbart en, om inte annat står i stadgarna. Detta pga av att ombudet i normalfallet får företräda en medlem i samfällighetsföreningen.

Råd

Jag råder dig att till kontrollera stadgarna och om ingen särskild ombudsregel finns där så bör du kunna föreslå

Publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.