Arbetsgivarens eventuella rättighet att dra av skatt från lönen pga en oanvänd reseförmån

Har arbetsgivaren rätt att tvärtemot skatteverkets intentioner förmånsbeskatta ett tjänstekort för fria resor, för en hel månadsperiod som lämnats tillbaka första dagen i aktuell månad (och därav inte kunnat användas månaden ut), och utan att förfaringssättet framgår vid tecknandet av förmånen, eller annan skriven information till de anställda?

Svar

Tack för att du har valt att vända dig till Juridikrådgivarna.

Jag tolkar frågan som att den rör arbetsgivarens eventuella rättighet att dra av skatt från lönen pga en oanvänd reseförmån.

Den som betalar ut ersättning för arbete är skyldig att göra skatteavdrag enligt särskilda regler vid varje tillfälle då utbetalning sker, enligt 5 kap. 1 § skattebetalningslagen (SBL). Förfaringssättet framgår alltså av lag och arbetsgivarens inställning är ok så långt.

Skatteavdrag ska beräknas enligt 8 kap. SBL. Underlag för beräkning av skatteavdrag för förmåner är förmånernas sammanlagda värde, enligt 8 kap. 14 § 1 st. SBL.

Skatteverket har utfärdat rekommendationer om vissa förmåner, att tillämpas bl.a. vid beräkning av skatteavdrag.

I Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2007:37, anges följande angående reseförmåner:
Resans värde bör bestämmas med ledning av marknadsvärdet, vilket i regel bör anses motsvara det pris som utgivaren betalat för resan med tillägg för förekommande mervärdesskatt. Mottagarens ekonomiska situation påverkar inte marknadsvärdet.

Det förekommer att mottagare, som gör tjänsteresor, tilldelas ett tjänstekort (årskort) att användas såväl i tjänsten som för privat bruk. Lämnas ingen redogörelse för det privata nyttjandet, bör förmånen värderas till kostnaden för ett årskort om inga inskränkningar i det privata nyttjandet föreligger.

Regeringsrätten har också i avgörandet RÅ 1987 ref. 81 slagit fast att den som har en reseförmån för privat bruk endast är skattepliktig för värdet av de resor som faktiskt företagits.

Du har angett att du inte använt kortet, således bör du inte vara skattepliktig för någon reseförmån pga tjänstekortet.

Eftersom du inte behöver betala skatt för en oanvänd reseförmån bör arbetsgivaren inte heller ha någon rätt att dra av motsvarande skatt direkt från din lön i form av skatteavdrag.

Råd

Jag råder dig till att informera arbetsgivaren om hur oanvända reseförmåner bör behandlas skatteavdragsmässigt. Vidare råder jag dig till att vid nästa deklaration, 2 maj 2009, lämna in en allmän självdeklaration som justerar skatten för den oanvända reseförmånen.

Publicerat i Arbetsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.