Avveckling av handelsbolag genom konkurs?

Jag äger ett handelsbolag tillsammans med min far. Vi har stora skulder och undrar hur vi ska gå till väga? Konkurs är något jag gått och tänkt på ett tag, men vet inte riktig hur det går till och vad blir konsekvenserna skulle vara tacksam om jag kunde få lite råd av er.

Svar

Du vill eventuellt avveckla ert handelsbolag på något sätt, eftersom bolaget har stora skulder. Frågor rörande handelsbolag finns reglerade i lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) (BL). För ett handelsbolags förbindelser svarar delägarna en för alla och alla för en såsom för egen skuld. Det legala ansvaret för delägaren är sålunda obegränsat, primärt och solidariskt, 20 § BL Detta innebär att en borgenär (den gäldenären har skulder till) kan välja mellan att rikta sina anspråk mot handelsbolaget som sådant eller mot en eller flera bolagsmän. Vanligast är nog att fordringsägarna vid utebliven prestation söker komma åt såväl bolaget som de delägare han antar är betalningsdugliga för beloppet. Om ett handelsbolags skuld sätts ned exempelvis genom ackord minskas således delägarnas ansvar i samma omfattning. Vi kommer nedan redogöra för vad en konkurs innebär och också vad företagsrekonstruktion och ackord innebär samt vad de får för konsekvenser.

En konkurs huvudsakliga syften är att tillvarata gäldenärens (den som är skuldsatt) samlade tillgångar för att ge borgenärskollektivet största möjliga utdelning. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet som förvaltas av en konkursförvaltare, vanligen en advokat. En gäldenär som är på obestånd (insolvens) skall efter egen ansökan försättas i konkurs. Med obestånd avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig, 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) (KonkL).

Enligt 2 kap. 1 § KonkL skall en konkursansökan lämnas till den tingsrätt där handelsbolaget bedriver sin verksamhet. De eller den som är behörig att företräda ett handelsbolag kan lämna in en konkursansökan. Om gäldenären själv ansöker om konkurs skall ansökningen bifallas genast, vilket i praktiken betyder samma dag som ansökningen kommer in eller genast därpå följande dag, 2 kap. 7 och 14 §§ KonkL. En konkursansökan skall uppfylla vissa formella krav. Enligt 2 kap 1 § 2 st. KonkL skall ansökan vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av sökanden. Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären inte råda över egendom som hör till konkursboet, 3 kap. 1 § KonkL. Genom konkursen upplöses handelsbolaget och eftersom ett handelsbolag är en juridisk person kan krav på att skulder skall betalas från tiden innan konkursen, inte riktas mot bolagsmännen efter att konkursen avslutats.

I stället för att ett bolag går i konkurs kan det finnas vissa möjligheter att rekonstruera det. Företagsrekonstruktion syftar till att företag med långsiktig överlevnadsförmåga, men som tillfälligt drabbats av betalningssvårigheter skall kunna rekonstrueras under ordnade former i stället för att gå i konkurs, 1 kap. 1 §, lag om företagsrekonstruktion (1996:764) (LFR). Förfarandet syftar inte bara till en rekonstruktion av verksamheten som sådan utan även av företagets finanser. Företagsrekonstruktionen kan därför, men behöver inte vara förenad med ett ackord i någon form. I lagen finns regler om hur ett offentligt ackord kommer till stånd. Inom ramen för en företagsrekonstruktion kan de inblandade parterna också träffa ett underhandsackord det vill säga ett avtal om hur företagets skulder skall behandlas. Ett offentligt ackord kan dock inte åstadkommas utanför ett förfarande enligt LFR.

En företagsrekonstruktion inleds genom en ansökan till tingsrätten. Ansökan skall bland annat innehålla uppgifter om företagets ekonomiska situation och om utsikterna att komma till rätta med problemen genom en företagsrekonstruktion, 2 kap. 1-5 §§ LFR. Ansökan skall bifallas om gäldenären är illikvid (när en gäldenär inte kan betala förfallna skulder på den dagen de skall betalas) eller om det finns risk för illikviditet och tingsrätten bedömer det som att utsikterna att nå en hållbar rekonstruktion är goda.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så kan det vara lämpligt att ansöka om konkurs om handelsbolagets skulder är så pass stora att ni inte på överskådlig sikt kommer att ha möjlighet att betala dem. Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ, men det är relativt ovanligt i praktiken och det är ytterst sällsynt att en rekonstruktion lyckas. Det bästa i er situation är nog att kontakta de som ni häftar i skuld till och tala om för dem hur er ekonomiska situation ser ut. Möjligtvis kan ni komma till någon uppgörelse (underhandsackord), där skulderna sätts ner med en viss procent rakt över. Alternativet för borgenärerna är kanske att inte få någon utdelning alls om bolaget försätts i konkurs och av den anledningen bör de vara intresserade av en ackordsuppgörelse. Underhandsackord kan vara en lämplig väg om ni tror att bolaget kan komma att gå bättre framöver. Slutligen kan dock vara lämpligt att någon utomstående person kontaktar era fordringsägare för att tala om för dem hur ert ekonomiska läge ser ut, till exempel en jurist.

Publicerat i Bolagsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.