Bakgrundsmusik på hemsida samt upphovsrätt till kartor

Jag undrar om ett företag får på sin hemsida använda sig av tex en låt Beethoven eller Mozart i bakgrunden, till exempel Beethovens Ödessymfoni. Behöver man tillstånd för detta? Vad gäller?

Undrar även m en tecknare får göra en karta, som baseras på en liknande men mer detaljerad karta som är publicerad i en forskningsrapport?

Svar

Vi kommer att dela upp frågan. Först besvara huruvida man behöver tillstånd för att använda en låt av exempelvis Beethoven i bakgrunden på en hemsida, och därefter går vi in på frågan om en tecknare får göra en karta, som är baserad på en liknande men mer detaljerad karta som blivit publicerad i en forskningsrapport.

Enligt dagens lagstiftning, gäller enligt 1 kap 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket underförutsättning att verket uppnår verkshöjd. Ensamrätten till sitt verk innebär att man har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Framställningen av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplaret, oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om den sker helt eller delvis (1 kap 2 § 2 st URL). Av det som går att utläsa ovan, så skulle alltså Beethoven och Mozart ha ensamrätt att bestämma huruvida om du får spela något av deras verk på din hemsida eller inte, om de hade levt nu. Skyddet för ensamrätten till verket gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år upphovsmannen avled (4 kap. 43 § URL). Att skyddstiden upphör innebär att vem som helst, utan tillstånd och utan att behöva betala något, får utnyttja verket som om ingen upphovsrätt funnits. Då b.la Mozart var verksam under 1700-talets andra hälft, så har skyddstiden gått ut. Det är därför fritt fram för dig att spela Mozarts eller Beethovens verk på din hemsida, utan att du behöver be om något tillstånd. Var dock uppmärksam på att om någon gör en nyinspelning av något av hans verk, så kan nyinspelningen skyddad av upphovsrätten.

Vissa verk kan emellertid ha ett s.k. klassikerskydd. Av 51 § följer att en domstol kan bestämma att upphovsmannen/upphovskvinnan ska ha ett obegränsat skydd mot att dennes verk återges offentligt. Om något av Beethovens eller Mozarts verk har klassikerskydd kan jag tyvärr inte svara på, men enligt de uppgifter jag har så har aldrig klassikerskyddet tillämpats i realiteten, så det torde stå dig fritt att spela verken på din hemsida.

Vad gäller frågan om det är tillåtet att göra en karta, som är baserad på en liknande men mer detaljerad karta som är publicerad i en forskningsrapport, så blir följande aktuellt att beakta. Kartor räknas till kategorin litterära verk enligt 1 kap 1 § 2st URL, vilket innebär att upphovsmannen har upphovsrätt till sin karta. I och med upphovsrätt föreligger, så har upphovsmannen även ensamrätt till sitt verk enligt 1 kap. 2 § URL. Däremot finns det en bestämmelse i 1 kap. 4 § URL, som torde kunna bli aktuell. Av den framgår att om man bearbetat ett verk, så har man upphovsrätt till detta (bearbetningen), men man får inte använda det i strid mot upphovsrätten till originalverket. . Således så skall du som bearbetare, om förändringarna inte är så genomgående, ha tillstånd från upphovsmannen/rättsinnehavaren till originalverket för att få utnyttja din bearbetning
I andra stycket, samma bestämmelse, ges dock möjligheten att om man i fri anslutning till ett verk, har åstadkommit ett nytt och självständigt verk, så är ens upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Gränsen mellan beroende och fria bearbetningar är svår att dra och tillhör ett av upphovsrättens huvudproblem. Med andra ord, om bearbetningen av det upphovsrättsskyddade verket anses så stora och originella, så är dina tavlor istället att se som nya och självständiga verk. Av frågan framgår att kartan som du funderar på att göra, är baserad på en liknande karta. Det är svårt att utifrån frågan avgöra huruvida din karta skulle anses vara ett nytt verk och på så sätt åtnjuta upphovsrätt. Däremot så torde det kunna bli aktuellt med bestämmelsen i 1 kap 4 § 1 st URL, där bearbetningsskyddet uttrycks och där du således behöver upphovsmannens tillstånd för att använda dig av verket.

Publicerat i Immaterialrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.