Borgensmans skyldighet att betala vid låntagares dödsfall

Jag undrar om man som borgensman har man skyldighet att betala avlidnas personers banklån?

Svar

Vi tänkte först kort berätta vad det innebär att gå i borgen för någon, och sedan besvara din fråga angående vad har man för skyldighet att betala avlidnas personers banklån om man är borgensman.

Allmänt om borgen

BorgensåtagandeAtt gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Det är väldigt viktigt att man som borgensman förstår vad det är man faktiskt åtar sig. Långivaren har rätt att kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad. Borgensåtagandet finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för, samt att borgensmannens tillgångar inklusive bostaden faktiskt kan behövas säljas. Innan man som borgensman undertecknar avtalet om borgen, så ska man få veta vad låntagaren har för övriga skulder, eventuella betalningsanmärkningar och om krediter gäller sanering av gamla skulder och liknande. Det finns inga särskilda formkrav för att ett borgensåtagande ska vara giltigt, om det inte gäller bostäder, där det finns särskilda regler. I princip kan man gå i borgen genom ett muntligt avtal, men det är vanligast att det sker skriftligen genom att borgensmannen undertecknas en så kallad borgensmening på själva lånehandlingen.

Det finns vidare två typer av borgen, proprieborgen och enkel borgen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala. Den s.k proprieborgen är mycket vanligt förekommande. Fordringsägaren kan omedelbart kräva betalning av antingen borgensmannen eller låntagaren, så fort han inte har fått betalt. Borgensmannen har gått i borgen såsom för egen skuld. Vad gäller enkel borgen, så blir borgensmannen först betalningsskyldig sedan kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala. En nackdel är att skulden då kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter. Vidare kan man ansvaret vara solidariskt eller delat.

Om det finns flera borgensmän för en och samma skuld, har de vanligtvis ett solidariskt ansvar, vilket innebär en för alla och alla för en. Långivaren kan då kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet om låntagaren inte betalar. Borgensmännen har sedan möjlighet att kräva pengar av varandra, en s.k. regressrätt. Om borgensmännen har delat ansvar, kan långivaren däremot inte kräva en enskild borgensman på mer än hans handel.

Vad händer med en skuld vid ett eventuellt dödsfall?

Skulden övergår till dödsboet om låntagaren dör. Om dödsboet medel inte räcker till för att täcka skulderna, får borgensmannen träda in och betala inom ramen för borgensåtagandet. Om proprieborgensmannen dör övergår hans borgensansvar till hans dödsbo. Med andra ord så är du som borgensman skyldigt att betala lånet, om låntagarens dödsbo inte har tillräckligt med pengar.

Publicerat i Insolvensrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.