Byggförbud och tvångsinlösen av tomt

Jag äger en obebyggd tomt som kommunen vill köpa av mig. De gör en värdering och erbjuder ett underpris och jag tackar nej. Jag försöker sälja tomten via mäklare och har flera spekulanter. När kommunen får veta det sätter de byggförbud på min tomt, då försvinner såklart spekulanterna och enda intresserade köpare är kommunen.

Mina frågor är då:

  1. Har kommunen rätt att sätta byggförbud på min tomt för att de själva ska kunna köpa den billigt?
  2. Hur länge kan de hålla detta byggförbud innan de måste släppa det?
  3. Vad krävs för att kommunen ska kunna tvångsinlösa tomten?
  4. Vad ska jag göra nu?

Svar

Vi har valt att dela upp svaret efter de delfrågor du ställt och här följer således en redogörelse för var och en av dessa.

Kommunens rätt att sätta byggförbud

Kommunen kan styra markanvändningen genom att de har planmonopol på marken i kommunen, och bestämmer därigenom vad som skall ske med marken genom olika typer av planer eller områdesbeskrivningar. Byggförbud kan kommunen inte sätta upp utan att det finns skäl till det. Dessa skäl kan variera beroende på vad området är tänkt att användas till och exempel kan vara att det skall uppföras byggnader som förorsakar högt buller, att området skall bli naturreservat eller att området är av riksintresse. Det är inte troligt att kommunen har avsikt att lägga byggförbud på tomten för att komma över den billigt.

Tidsgräns för byggförbud?

Det finns ingen gräns för hur länge ett byggförbud på marken varar, det kan vara för evigt. Som exempel kan ges ett fall där kommunen satte byggförbud på ett område för att bereda plats för en flygplats. Det byggdes aldrig någon flygplats och några kommunledamöter ville häva förbudet och göra något annat med området. Detta förslag röstades ner och byggförbudet finns kvar trots att det inte kommer att byggas någon flygplats.

Krav för tvångsinlösen

I vissa fall får kommunen lösa mark då användningen är tänkt till allmänna platser eller marken skall användas till något annat än enskilt bebyggande. De får dessutom lösa mark som inte bebyggts enligt detaljplanen, om det inte finns gällande bygglov. Om kommunen inte vill lösa marken har du rätt att kräva inlösen då byggförbud är ett allvarligt ingrepp i din markanvändning då dina planer är att bebygga tomten. Om fallet är så att inlösen av marken gäller, är det inte till det förväntade värdet på marken som ersätts utan eventuellt en lägre summa. I doktrin har det diskuterats att ägaren får tåla ett avdrag på cirka 15 % av marknadsvärdet. Ett annat alternativ till tvångsinlösen är expropriation men för att detta skall vara möjligt krävs det ett regeringsbeslut. Det verkar inte föreligga i denna fråga.

Överklaga beslutet

För att överklaga beslutet finns det två olika vägar att gå. Om byggförbudet grundar sig på beslut om någon typ av plan, går det endast att överklaga formella saker (laglighetsprövning) som t.ex. tiden för planutställningen. Detta överklagas till länsrätten. Om det är en annan grund för beslutet går det att överklaga till länsstyrelsen, men besluten går endast att överklaga om det inte gäller frågor som redan är avgjorda genom någon typ av plan t.ex. översiktsplan, detaljplan el. dyl. En annan väg att gå är att kräva att kommunen löser in tomten. Detta sker genom domstolsprövning i fastighetsdomstolen. Att tänka på är också att det finns ett grundlagsskydd som säger att ingen medborgare kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna.

Publicerat i Offentlig rätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.