Byte av skola p.g.a. mobbning

Det är så att min son har under lång tid blivit mobbad i skolan och det har gått så långt nu att han vägrar gå till skolan. Mobbingen är sådan att han blir totalt utfryst och ingen pratar med honom på hela dagen. De kompisar han har, har oturligt nog flyttat så han står ensam kvar. Min fråga är: Har min son rätt att byta till en skola i en annan kommun än den vi är bosatta i?

Svar

Din och ditt barns situation är naturligtvis beklaglig och vi önskar att ni kan få en lösning på problemen. Möjligheterna att byta skola, även om detta innebär förflyttning till en annan kommun, är goda under förutsättningen att vissa närmare omständigheter är för handen.

När det gäller grundskolan finns bestämmelser om skolbyte i skollagens fjärde kapitel. Av 4 kap. 8 § följer att en kommun är skyldig att i sin grundskola ta emot en elev för vars grundskoleutbildning kommunen inte är skyldig att sörja, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Till sådana särskilda skäl räknas just mobbning och andra allvarliga konfliktsituationer. Utfrysning betraktas härvid som en form av kränkande behandling som eventuellt kan tänkas utgöra sådana skäl. Huruvida ditt barns utsatthet, i det konkreta fallet, ska ses som särskilda skäl i skollagens mening, kan vi dock dessvärre inte uttala oss om närmare med hänsyn till de knapphändiga uppgifter som vi har tillgång till.

Det är den mottagande kommunen som avgör om särskilda skäl finns. Ni måste alltså tydligt förklara utsattheten i din sons situation. Om särskilda skäl inte finns kan dock en kommun ta emot en elev från en annan kommun med stöd av 4 kap. 8 a §. Till skillnad mot vad som gäller för de elever som avses i 4 kap. 8 § är en kommun inte skyldig att ta emot elever från andra kommuner i dessa fall. Ett mottagande med stöd av 4 kap. 8 a § bygger således på den mottagande kommunens välvilja.

För fullständighetens skull ska vi också beröra hur man som barn eller förälder kan gå till väga om mobbning uppdagas. Numera finns det en särskild lag, lagen om förbud mot all kränkande behandling, som syftar till att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Innebörden är ett förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.

Den som vill veta vilka rättigheter föräldrar och barn har kan kontakta Skolverkets upplysningstjänst. Eventuella klagomål bör i första hand framföras till läraren och rektorn på skolan. Får problemet ändå inte sin lösning, kan man vända sig till förvaltningschefen, skolchefen eller motsvarande. Är det en fristående skola kan du vända dig till styrelsen för skolan. En del ärenden ska anmälas till eller prövas av andra myndigheter, exempelvis beslut om skolskjuts, brott mot tystnadsplikt eller tjänstefel. Det ska i sammanhanget påpekas att alla handlingar som Skolverket tar emot är allmänna och blir offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa dem. Men Skolverket kan, enligt sekretesslagen, hemlighålla vissa personliga uppgifter.

Det är Barn- och elevombudets uppgift att hjälpa barn och elever som har utsatts för annan kränkande behandling. Om lagen inte följs kan huvudmannen (kommunen) bli skadeståndsskyldig gentemot en enskild elev. Eleven kan alltså bli kompenserad för kränkningar som barnet utsatts för i skolan, om skolan inte agerat på de uppgifter om kränkningar som skolan har fått.

Publicerat i Offentlig rätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.