Processrätt

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Den centrala lagstiftningen på området i Sverige utgörs av rättegångsbalken.

Processrätten kan delas in i tre huvudgrupper, nämligen straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess.

De två förstnämnda grupperna räknas normalt till privaträtten medan den sista gruppen hör till den offentliga rättens område. Detta på grund av att förvaltningsprocessen behandlar hur myndighetsbeslut kommer till och kanske framför allt hur ändringar kan sökas i ett myndighetsbeslut medan civilprocessen och straffprocessen riktar sig mot enskilda (dvs. såväl fysiska som juridiska personer).

Civilprocessen är det område som behandlar förfarandet i ett tvistemål och i ett skiljedomsförfarande dvs. då två enskilda "gör upp" om, först och främst, privaträttsliga tvister. Typiskt för civilprocessen är den så kallade tredskodomen om vilken domaren kan besluta om den ena parten inte inställer sig till den muntliga förhandlingen eller inte avger ett skriftligt svar - om ingen muntlig förhandling är nödvändig - på stämningsansökan.

Det processuella förfarandet regleras framförallt i rättegångsbalken. I förvaltningsprocesserna tillämpas dock förvaltningsprocesslagen.

Speciellt vid internationell handel är det vanligt att parterna på förhand bestämmer hur och var eventuella tvister ska slitas, så kallade forum-klausuler. Det finns naturligtvis inget tvång för parterna att föra saken till en domstol utan de kan till exempel avtala om att någon organisation skall avgöra tvisten som till exempel Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce) som är en mycket viktig instans för skiljedom när det gäller internationella köp.

Även Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut anlitas ofta i skiljedomar.

Straffprocessen behandlar domstolsprocessen då en person gjort sig skyldig till ett brott enligt Strafflagen i Finland eller Brottsbalken i Sverige. Till straffprocessens område hör bland annat domarens behörighet, domstolens jurisdiktion, ändringssökande, häktning och allmänna åklagarens funktion.

Hit hör även talan om enskilt åtal.

De senaste frågorna om processrätt

Processuella möjligheter för professionella lagidrottare

Min fru har spelat volleyboll på elitnivå som semi-professionell spelare. Med semi-professionell menar jag att hon hade sitt dagliga jobb men hon fick också lite ersättning från klubben. Enligt kontrakten skulle klubben också ha betalt två flygbiljetter till valfri destination…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Överklaga till Europadomstolen

Jag och min make blev nyligen nekade medgivande för adoption av ett släktingbarn, p.g.a. våra utredares tidigare dåliga erfarenhet av liknande fall, ej på grund av oss som föräldrar, något som vi anser ej borde få ligga som grund för…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Försvarare vid förhör

Jag skall kallas in till ett förhör hos polisen för en anmälan om sexuellt ofredande bör jag ha juristhjälp att medverka då? Svar Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt tar kontakt med ett juridiskt ombud för hjälp i…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Vittnesbestämmelser för ungdom under 15 år

Jag har trott att en person som är under 15 år inte har skyldighet att vittna i brottmål, men får göra det om han vill utan att avlägga ed. Men kan en 14 åring som vill vittna bli hämtad av…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Dra tillbaka vittnesmål

Det är så att min flickvän ställde upp som vittne mot hennes väns man som hade kränkt sin fru. Min flickvän har inte sett överfallen, men vissa spår på kroppen. Nu är det så att mannen i fråga är häktad…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar