Dra tillbaka vittnesmål

Det är så att min flickvän ställde upp som vittne mot hennes väns man som hade kränkt sin fru. Min flickvän har inte sett överfallen, men vissa spår på kroppen. Nu är det så att mannen i fråga är häktad och till viss del farlig, och min flickvän befarar att han kan komma efter henne om hon vittnar. Senaste dagarna har hon mått dåligt och hon skulle vilja ta tillbaka sitt vittnesmål, då hon tror att han kommer försöka skada henne. Min flickvän undrar om hur hon ska gå tillväga för att dra tillbaka sitt vittnesmål. All hjälp uppskattas.

Svar

I Sverige har vi allmän vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och hans försvarare anser att det behövs. Man kan därför inte själv bestämma om man vill vittna eller inte. Vittnesplikten är dock inte absolut; begränsningar i vittnesplikten finns för t ex närstående vittne till part, Rättegångsbalken (RB) 36 kap. 3 §.

Något undantag från vittnesplikten som grundar sig på rädsla för repressalier finns inte i svensk rätt. Man blir kallad till förhör i domstol. Om kallelse till förhör inte åtlyds i de fall laga förfall saknas riskerar vittnet vite enligt RB 36 kap. 7 §.

I normalfallet förhörs vittnet i domstolsförhandlingen under ed, RB 36 kap. 11 §. Man är därmed skyldig att tala sanning, och om man inte gör det kan man åtalas för mened. I vissa fall får vittnet vägra att yttra sig vid avläggande av sitt vittnesmål i domstolsförhandlingen. Detta omfattar omständighet som skulle kunna avslöja att vittnet eller närstående till vittnet begått brottslig eller vanärande handling, RB 36 kap. 6 §.

Vittnet får inte utan giltigt skäl vägra att avlägga ed, avge vittnesmål eller besvara fråga i domstol. Om vittnet vägrar riskerar denne i första hand vite och därefter häktning, RB 36 kap. 21 §.

Om det finns anledning att anta att en bevisperson av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen i den tilltalades eller någon åhörares närvaro eller att den tilltalade eller åhörare på annat sätt hindrar bevispersonen i berättelsen kan personen utvisas ur rättssalen under förhöret enligt RB 36 kap 18 § första stycket.

Om den åtalade hotar vittnet kan denne dömas för övergrepp i rättssak (Brottsbalken 17 kap. 10 §). Syftet är att vittnet skall skyddas från otillbörlig påverkan, vilket innebär ett skydd mot våld, hot om våld eller annan handling som medför lidande, skada eller olägenhet. Skyddet innefattar även hot om handling som medför lidande, skada eller olägenhet.

Det finns stöd och hjälp att få. Brottsofferjouren har vittnesstöd och tingsrätten har ofta särskilda väntrum för vittnen för att dessa ska slippa möta den åtalade. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med Brottsofferjouren.

Publicerat i Processrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.