Enskildas och bankers uppgiftsskyldighet i skatteärenden

Jag undrar om skatteverket vill ompröva min taxering har dom då rätten att kräva ut mina kontoutdrag för ett helt år och är jag då skyldig att lämna ut det? Kan dom kräva min bank på dom uppgifterna och är dom då skyldiga att lämna ut det eller har banken någon sekretesslag som hindrar dom från att göra det?

Svar

För att skatteverket skall kunna kontrollera att de självdeklarationer som lämnas in är korrekta kan de begära in uppgifter både från dig som skattskyldig och från andra, däribland banker.

Enligt taxeringslagen (TL) 3 kap. 5§ får skatteverket förelägga den skattskyldige att lämna in handlingar som de behöver för att kontrollera att uppgiterna som lämnats i självdeklarationen är riktiga.

I kontrolluppgiftslagen anges vidare att banker är skyldiga att lämna kontrolluppgifter om sina kunder. Kontrolluppgifterna skickas automatiskt till skatteverket och anger exempelvis ränteinkomster, inkomster vid försäljning av aktier eller liknande. Reglerna om detta finner du i kontrolluppgiftslagens 8-10 och 12 kap. Bankerna är dessutom enligt 19 kap. 2§ samma lag skyldiga att bevara handlingar så att de har underlag för uppgifterna vid en eventuell kontroll i efterhand.

Banksekretessen regleras i lag om bank och finansieringsrörelse 1 kap. 10§ där det bl.a. står att ”enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas”. Med detta menas att banker inte får röja uppgifter om deras kunder hur som helst utan endast om de har en skyldighet att lämna ut dem enligt lag. I den nämnda kontrolluppgiftslagen ovan finns en sådan skyldighet gentemot skatteverket vilket gör att banksekretessen inte hindrar att de lämnar ut underlag såsom en kunds kontoutdrag.

Du, såväl som banken, har alltså en skyldighet att lämna in uppgifter till skatteverket om de skulle behöva dem vid en eventuell omprövning.

Publicerat i Offentlig rätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.