Ersättningsskyldig för spricka i handfatet?

Om man har en hyresrätt och något faller från badrumsskåpet ner i tvättstället så att tvättstället går sönder; Vem ska då stå för kostnaden av utbyte av tvättstället? Jag har hört att det ska finnas en predjucerande dom ang detta, men jag vet inte om det stämmer?

Svar

Frågan som ska besvaras är alltså vem som ska stå för kostnaden vid utbyte av ett tvättställ, då något från badrumsskåpet har fallit ner och tvättstället därför gått sönder samt om det finns en prejudicerande dom om detta.

Om vi börjar med den första frågan, så reglerar kapitel 12 (nedan kallad hyreslagen) i Jordabalken hyresförhållandet. Enligt 24 § hyreslagen så ska hyresgästen under hyrestiden vårda lägenheten väl. Som hyresgäst är man skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom sitt eget vållade eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till ens hushåll eller personer som är gäster. Det kan gälla exempelvis spräckta handfat eller toalettstolar, trasiga fönsterrutor och dylikt. Det ska dock uppmärksammas att genom lägenhetens normala användning så förslits den. Hyresgästen svarar inte för sådana skador som uppstår genom normal förslitning. Inte heller svarar man för skador som uppstår genom olyckshändelse.

Den som påstår att någon vållat en skada måste normalt kunna bevisa sitt påstående. Ett oinskränkt vidhållande av denna princip skulle emellertid få orimliga konsekvenser vid skada på lägenheter. Det är nämligen i det närmaste omöjligt för en hyresvärd att bevisa att en hyresgäst vållat en skada. Ofta tillkommer skador utan att vittnen är närvarande. Det skulle vara utomordentligt enkelt för en illojal hyresgäst att gå fri från skadeståndsskyldighet endast genom att påstå att han ej vållat skadan. Normalt har man som hyresvärd endast möjlighet att visa att en skada inte fanns vid hyresgästens inflyttning men väl vid avflyttningen.

Tvister huruvida skador uppkommit under hyrestiden eller funnits redan vid inflyttningen kan i stor utsträckning förebyggas om bevisning säkras beträffande lägenhetens skick vid tiden för inflyttningen. Det kan bl.a. ske genom en på lämpligt sätt genomförd besiktning. Den naturliga och rationella ordningen är att hyresvärden sörjer för besiktning eller annan bevissäkring.

Angående den prejudicerande domen, kan följande nämnas. Fallet rörde en spricka i ett badkar som uppstått under hyrestiden (NJA 1975 s. 657). Hyresgästen bestred värdens ersättningsyrkande i första hand på grund av att han inte vållat skadan. I andra hand invände han att skadan uppkommit genom olyckshändelse, i vilket fall han inte var skadeståndsskyldig. I sin dom anförde Högsta Domstolen bl.a. följande:

Ifrågavarande skada har uppkommit under hyrestiden. Den gäller egendom som under hyrestiden normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen och personer för vilka denne svarar. Det är vidare fråga om skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet. Skada av nu angivet slag får antagas ha vållats av hyresgästen eller någon för vilken denne är ansvarig, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt.
Hyresvärden bär inte hela bevisbördan för skador som anges i uttalandet från Högsta Domstolen. Med andra ord kan hyresgästen inte undgå ersättningsskyldighet enbart genom att påstå att han ej vållat skadan.

Det kan tilläggas att man som hyresgäst har, som en del av vårdnadsplikten av lägenheten, skyldighet att underrätta värden om skada eller brist oavsett hur den uppstått. Meddelande skall lämnas ”utan oskäligt dröjsmål”.

Beträffande vissa skador, nämligen sådana som ”ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå”, dvs. som förvärras om de ej åtgärdas i tid, skall underrättelse däremot ske ”genast”. Exempel på sådana skador är läckor på vatten-, avlopps- eller gasledningar, skador på tak och dylikt. Skulle hyresgästen underlåta att underrätta hyresvärden kan han bli skyldig att ersätta den ytterligare skada som uppkommer. Hade skadan kunnat avhjälpas till en lägre kostnad om hyresvärden underrättats i tid, kan hyresgästen få ersätta merkostnaden. Men då det här rör sig om spricka i ett handfat, så torde detta ej vara aktuellt i det här fallet, då det inte räknas som en sådan akutsituation.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att du som hyresgäst ansvarar för att lägenheten vårdas och sköts ordentligt. Du är ersättningsskyldig om skadan uppkommit genom vållande eller försummelse eller genom vårdslöshet av dig eller av annan person som hör till hushållet eller av gäster. Dock, om sprickan inträffat genom en olyckshändelse, så svarar man inte för skadan. Sprickor i handfat är normalt sätt sådant som man som hyresgäst får ersätta.

Publicerat i Boenderätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.