Fastställande av reducerad ersättning

År 2002 bedömde Folksam att endast 1/4 del av min förtidspension beror på olycksfallet -91 varför jag får en starkt reducerad ersättning! Vem bedömer procentsatsen? Kan jag återuppta detta med Folksam på egen hand eller måste jag anlita advokat?

Svar

Det är i första hand försäkringsbolaget, i detta fall Folksam, som bedömer och fattar ett beslut om aktuell procentsats efter en tillämpning av de försäkringsvillkor som gäller i det aktuella fallet. Om du inte är nöjd med det beslut som försäkringsbolaget fattar kan du vända dig till försäkringsbolaget och kräva att de omprövar beslutet. Normalt krävs att överklagan sker inom ett år, något som varierar beroende på försäkringstyp och försäkringsbolag. För att få reda på vad som gäller i just ditt fall hänvisar vi dig till dina försäkringsvillkor.

Märk väl att det krävs att försäkringsbolaget inte har följt sina villkor för att du ska få till stånd en ändring. Det är försäkringsvillkoren som bestämmer vilken procentsats som ska gälla. Troligen har ditt försäkringsbolag följt sina villkor då de fastställt din procentsats varför utsikterna tyvärr troligen är ganska små för att en ändring kommer att ske. Vi har dock ingen praktisk erfarenhet av denna typ av processer varför vi inte vet vilket utfall du kan vänta.

Om ditt försäkringsbolag inte går på din linje, kan du begära prövning i Personförsäkringsnämnden. Personförsäkringsnämnden lämnar rådgivande yttranden i vissa tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag som rör sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Det finns också en möjlighet att det i din hemkommun finns en kommunal konsumentvägledning som kan ge råd och hjälp i försäkringsärenden.

Du kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som är en statlig myndighet vilken kostnadsfritt prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör lägre belopp än 2 000 kronor eller medicinska bedömningar. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att försäkringsbolaget lämnade ett slutligt beslut.

Som en sista instans kan du också få ersättningsfrågan prövad av domstol (tingsrätt). För att du inte ska förlora din rätt till ersättning måste du väcka talan vid domstol inom tre år från det du fått kännedom om att fordringen kunnat göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

Du kan driva din fråga helt på egen hand, men då tolkning av försäkringsvillkor och annan juridisk utredning stundtals kan vara komplicerad rekommenderar vi dig att kontakta en jurist på din hemort för vidare konsultation. För det fall du väljer att driva ärendet vidare bör du ha i åtanke att juridisk hjälp stundtals är kostsam och att dina utsikter för att få till en ändring troligen är små.

Publicerat i Försäkringsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.