Fortkörning och preskribtionstid

Jag blev stoppad av polisen för någon vecka sedan för fortkörning. De påstod att de mätte min hastighet med laser till 97km/h på en 70 km väg i Stockholm. Jag körde inte så fort och jag nekade och skrev inte på något papper. Nu fick jag hem papper från tingsrätten där de vill att jag ska skicka tillbaka ett delgivningskvitto. Erkänner jag om jag skickar tillbaka den? Stämmer det att målet preskriberas om 2 år om jag struntar i att bli delgiven? Jag är bombsäker på att jag inte körde fort. Vad har de för bevis egentligen?

Svar

När man gör sig skyldig till fortkörning med en sådan hastighetsöverträdelse som polisen påstår att du har gjort dig skyldig till så kan polisen utfärda böter. Dessa böter skrivs oftast ut direkt på plats och godkänns sedan genom att den som det gäller skriver under. Ett sådant godkänt föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom.

Väljer man att inte godkänna polisens föreläggande går ärendet vidare till åklagare och en förundersökning inleds. Förundersökningen kan leda till att åklagaren beslutar att åtala. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten. Domstolen ska då pröva om det är bevisat att ett brott har skett, i ditt fall om du har kört för fort.

För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till rättegången ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. Detta kallas för ordinär delgivning och regleras i 3 § delgivningslagen. Du erkänner således inte genom att skicka in ett delgivningskvitto utan det är endast en bekräftelse på att du har fått kallelse till rättegången.

Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna får ordinär delgivning ske, enligt 3 a § delgivningslagen, genom att myndigheten sänder handlingen med post under din senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. Detta kallas för förenklad delgivning och är något som får användas mot dig om du har upplysts om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet. Du kan således, under angivna förutsättningar, anses delgiven utan att du har skickat in delgivningskvittot. Huvudförhandlingen kan då ske i din frånvaro enligt 46 kapitlet 15 a § rättegångsbalken om saken kan utredas tillfredställande och om, såsom i ditt fall, det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter.

Enligt 35 kapitlet 1 § p.1 brottsbalken preskriberas ett brott inom två år om brottet inte kan ge svårare straff än fängelse i ett år. Det brott som du misstänks för preskriberas således inom två år. Poängteras kan dock att förenklad delgivning troligen kan ske i ditt fall samt att rättegången kanske sker i din frånvaro.

Du skriver att polisen beräknade din hastighet genom laser. Detta har ett högt bevisvärde då det utförts av en polis i tjänst. Det är dock svårt att göra en bedömning i ett enskilt fall hur bevisläget ser ut.

Publicerat i Straffrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.