Har man någon möjlighet att hävda äganderätt till lös egendom om leasinggivaren går i konkurs?

Vilket sakrättsligt skydd finns i allmänhet för nyttjanderättshavare av lös egendom? alltså om t ex jag leasat en bil; finns det någon möjlighet för mig att hävda äganderätt till denna i företagets, dvs leasegivarens konkurs?

Svar

Vi har för att förtydliga problemformuleringen delat upp din frågeställning i två delar, nämligen;

  1. Huruvida det finns något sakrättsligt skydd för nyttjanderättshavare av lös egendom i allmänhet samt,
  2. Huruvida du har någon rättslig möjlighet att hävda äganderätt till lös egendom (ex. en bil) vid leasinggivarens ev. konkurs.

Allmänt om sakrättsligt skydd

Först och främst vill vi framhålla att det rådande rättsläget på området är oklart och omstritt. Huruvida den som innehar lös egendom med nyttjanderätt åtnjuter skydd mot den som förvärvar objektet för nyttjanderätten är inte generellt reglerat i svensk rätt.

Enligt äldre praxis har Högsta Domstolen ansett att nyttjanderätt till lös egendom inte har ett så pass starkt skyddsvärde att det bör triumfera över tredje mans (ex. borgenärer eller nya förvärvare av den upplåtna egendomen) anspråk på den lösa egendomen. Denna ståndpunkt har Högsta Domstolen intagit med ledning av en allmän rättsgrundsats, nämligen att köp bryter legostämma (gammal beteckning på hyresavtal).

I grund och botten är nyttjanderätten således inte en sakrätt utan vi är inne på ett rättsområde där det råder mycket osäkerhet. Enligt ett rättsfall från 2002 har Svea Hovrätt givit en person med hyresrätt i en bostadsrätt rättigheten att förlänga sitt avtal trots att bostadsrättsinnehavarens konkursbo motsatte sig detta. I målet talade dock starka socialskyddsaspekter för att nyttjanderättshavaren (hyresrättsinnehavaren) skulle få behålla sitt hyresavtal.

Det bör även nämnas att vid en eventuell kollision mellan två nyttjanderätter (i det fall någon skulle hyra ut samma egendom till två personer) har den som först avtalade om nyttjanderätten företräde såframt den andra inte fått egendomen i sin besittning samt var i god tro. Detta framgår av 13 kap. 2§ Handelsbalken.

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att rättsläget fortfarande är oklart men att domstolarna fortfarande bedömer nyttjanderätten som en ”oprioriterad” rätt vars dignitet inte är tillräcklig hög för att tillerkännas sakrättsligt skydd. Doktrin samt praxis har emellertid på senare tid antytt att frågan lämnas öppen och att avsteg från principen om att köp bryter legostämma är möjlig om tillräckligt starka skäl talar för det. Dock erfordras ett klart ställningstagande från Högsta Domstolen för att nyttjanderätten med säkerhet skall anses vara reglerad.

Hävdandet av äganderätt vid en eventuell konkurs

I Utsökningsbalken Utsökningsbalken 4 kap. 17§ stadgas det att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Med beaktande av denna bestämmelse skall sålunda den som har ansökt om utmätningen bevisa att konkursgäldenären (leasinggivaren) är den rättmätige ägaren av leasingobjektet (bilen) som är i din besittning.

Med bakgrund i vad som ovan anförts får det anses sannolikt att borgenärerna kan bevisa leasinggivarens äganderätt i den upplåtna bilen. Således har du en mycket begränsad rätt, om någon alls, att hävda äganderätt för en egendom som sakrättsligt sett tillhör leasinggivaren.

Dock skall du ha i åtanke att skyldigheten att betala hyra för den upplåtna egendomen försvinner i och med det ögonblick att egendomen fråntas dig. Skulle det vara så att du har betalat hyran i förskott skall detta ses som ett kontraktsbrott från upplåtarens sida och då är du således berättigad till återbäring av återstoden av hyran samt skadestånd för eventuell skada som kan ha uppkommit till följd av kontraktsbrottet. I praktiken är denna tröst tämligen klen då du endast kommer att få en oprioriterad fordran i leasinggivarens konkursbo.

Önskar du mera klarläggande utläggningar angående ärendet kan du alltid vända dig till Kronofogdemyndigheten eller besöka deras hemsida: www.kronofogden.se. Ett annat alternativt skulle vara att dyka upp på en ev. exekutiv auktion och lägga ett bud på den utmätta bilen.

Publicerat i Insolvensrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.