Kan arbetsgivaren kringgå LAS när det gäller uppsägning om man inte är med i facket?

Kan arbetsgivaren kringgå LAS när det gäller uppsägning om man inte är med i facket?

Jag är nämligen inte ansluten till facket pga mina egna erfarenheter samt dåligt förtroende för facket. Facket vill att de som inte är medlemar ska hamna först på LAS-listan. Hur funkar det egentligen?

Svar

Arbetstagares rätt till lagen om anställningsskydd, LAS

LAS är arbetstagarnas skydd mot arbetsgivarens godtycklighet. Enligt 1 § LAS är lagen tillämplig för arbetstagare i enskild eller allmän tjänst. Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal göra undantag från särskilt angivna paragrafer i lagen. I övrigt är LAS tvingande och arbetsgivaren kan inte kringgå LAS för att du är oorganiserad. LAS är gällande både vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt uppsägning på grund av personliga skäl.

Turordningslista

”LAS-listan”, turordningslistan bestäms utifrån 22 § LAS. Turordningslistan bestämmer vilka som blir uppsagda vid arbetsbrist. Syftet med listan är att arbetsbristen ska drabba de anställda så rättvist som möjligt. Den så kallade sist-in-först-ut-principen gäller inom varje turordningslista. Turordningen bestäms utifrån varje arbetstagares sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren. Vid lika arbetstid ges arbetstagare med högre ålder företräde till fortsatt anställning. En turordningslista gäller för en bestämd turordningskrets. En turordningskrets upprättas för varje driftenhet och för varje kollektivavtalsområde. Med driftsenhet menar man arbetstagare som arbetar inom samma enhet, inom samma fysiska arbetsplats. Speciell turordning bestäms också för varje kollektivavtalsområde inom driftenheten. Anställda som omfattas av samma kollektivavtal placeras i samma krets. Anställda som inte är med i facket räknas till det kollektivavtalsområde som de sysselsätts inom. Arbetstagare som har arbete som faller utanför de aktuella kollektivavtalsområdena bildar ett eget restområde, en egen turordningskrets. Det är dina arbetsuppgifter och inte eventuell facklig tillhörighet som bestämmer vilken turordningskrets du tillhör. Din plats på listan bestäms utifrån din sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren.

Från denna turordning får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta högst två arbetstagare som arbetsgivaren anser vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Turordningen kan påverkas av arbetstagares rätt till omplacering. En arbetstagare med längre anställningstid som hotas av uppsägning kan göra anspråk på omplacering till en annan tjänst inom driftsenheten som innehas av en arbetstagare med kortare anställningstid. Som förutsättning gäller att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya arbetsuppgiften.

Fackets inflytande på turordningen

Reglerna i 22 § LAS om turordningslista är semidispositiva. Det betyder att alternativ turordning kan regleras genom kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Arbetsgivaren får tillämpa ett sådant kollektivavtal på arbetstagare som är oorganiserade förutsatt att de är sysselsatta med arbete som avses med avtalet, 2 § 6 st LAS. Den avtalade turordningen kan regleras genom generella normer, materiella bestämmelser eller avtalsturlistor. Avtalsturlistor reglerar en redan uppkommen arbetsbrist. Avtalsturlistan måste uppfylla formkraven för kollektivavtal för att vara giltig, annars strider avtalet mot LAS turordningsregler. Turordningsbestämmelser och avtalsturlistor åsidosätts om de strider mot god sed på arbetsmarknaden, är diskriminerande eller urholkar lagens regler. Arbetsgivare och avtalsslutande fackförening har vidsträckt handlingsfrihet när det gäller att välja hur de vill reglera turordningen genom kollektivavtal. Vid upprättandet av en avtalsturlista kan parterna beakta en rad skilda omständigheter utöver arbetstagarnas sammanlagda anställningstid. Tillräckliga kvalifikationer och personliga egenskaper kan vara av stor betydelse. En avtalsturlista kan inte förklaras ogiltig endast därför att parterna vid avvägningen mellan olika omständigheter tillmätt en viss omständighet större betydelse än den objektivt sett har. En avtalsturlista blir utan verkan då den går ut på att slå ut andra organisationers arbetare eller oorganiserade från arbetsplatsen eller om det på annat sätt skulle ses som stötande att använda listan.

Sammanfattning

Det skydd som LAS ger anställda gäller även för dig som är oorganiserad. Detta är inget som din arbetsgivare kan avtala bort till din nackdel. Turordningslistan enligt LAS bestäms normalt sett utifrån sist-in-först-ut-principen inom varje turordningskrets. För att fastställa turordningskretsar delas de anställda upp utifrån driftenhet och kollektivavtalsområde. Då du är oorganiserad kommer du att räknas till det avtalsområde som innefattar dina arbetsuppgifter. Din placering på turordningslistan påverkas inte av att du är oorganiserad. Facket och arbetsgivaren kan genom kollektivavtal förhandla fram en annan lista än den som följer av LAS regler. En sådan lista gäller även för dig. En sådan lista kan ta fasta på andra omständigheter än anställningstid då turordningslistan bestäms. De skäl avtalsparterna fäster störst vikt vid behöver inte vara viktigast objektivt sätt, listan är ändå gällande. Däremot får den avtalade listan aldrig verka diskriminerande så att den drabbar t.ex. oorganiserade på ett ofördelaktigt sätt. Varken din arbetsgivare eller facket har någon laglig rätt att ge dig, som är oorganiserad, sämre förutsättningar att behålla ditt jobb vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Publicerat i Arbetsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.