Möjligheter att slippa förseningsavgift vid utebliven självdeklaration

Jag har blivit skönstaxerad. Jag lämnade in mitt deklarationsmaterial till min revisor ganska sent. Det skulle ha varit inne den 15 juni, men skickades den 15 september. Min revisor skrev till mig i ett mail att hon lämnat in deklarationen till Skatteverket.

Skatteverket har dock inte fått någon deklaration, skriver de. Nu har jag blivit skönstaxerad.

Vad kan jag göra? Kan jag låta bli att betala min revisor? Kan jag på något sätt komma undan straffavgiften på 2000 kr? Och kan jag på något sätt få bort den här pricken ur mitt register? Det är ju antingen Skatteverket eller min revisor som slarvat bort min deklaration.

Svar

Tack för att du har valt att vända dig till Juridikrådgivarna. Utsikterna är goda för att du kan få bifall till sänkning av avgiften.

Jag förmodar att du haft synnerliga skäl till anstånd och därför fått inlämningsdag 15 juni enligt 16 kap. 1 § 2 st lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK). Om inte så skulle självdeklarationen varit inne 2 maj, enligt 4 kap. 5 § 1 st. LSK.

Enligt 5 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324)(TL) skall en särskild avgift (förseningsavgift) tas ut om den som är skyldig att lämna en självdeklaration inte har kommit in med en sådan inom föreskriven tid. Förseningsavgift tas enligt 5 kap. 10 § TL ut med 5 000 kr av aktiebolag och ekonomiska föreningar och med 1 000 kr av andra deklarationsskyldiga. I 5 kap. 11 § 1 st. TL anges att ytterligare en förseningsavgift skall tas ut om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en självdeklaration inom tre månader från den tidpunkt då självdeklaration senast skulle ha lämnats. I 5 kap. 11 § 2 st. TL anges att en tredje förseningsavgift skall tas ut om ytterligare två månader förflutit utan att självdeklarationen har kommit in. I RÅ 2007 ref 30 har Regeringsrätten slagit fast att det är möjligt för Skatteverket att påföra tre förseningsavgifter i ett beslut, om självdeklarationen inte kommit in senast fem månader efter den tidpunkt då deklarationen rätteligen skulle ha getts in.

Enligt 5 kap. 14 § TL skall den skattskyldige helt eller delvis befrias från förseningsavgift om förseningen framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. I ovannämnda regeringsrättsfall undanröjdes förseningsavgifterna pga att en anlitad revisor var sjuklig och därför inte skickat in deklarationen. Skatteverket anger i en skrivelse att hel befrielse bör tillämpas när förseningsavgift föranletts av en icke självvald företrädares, t.ex. förmyndares, försummelse (dnr 130 733059-04/113). Enligt förarbetena skall befrielsegrunderna tillämpas generöst och för delvis befrielse anges att situationen kan vara sådan att mycket talar för att den skattskyldige bör befrias från skattetillägg men det ändå finns omständigheter som talar i motsatt riktning.

I ditt fall bör det du skriver om att det är antingen revisorn eller Skatteverket som slarvat bort deklarationen tala för befrielse, men faktumet att du låter någon lämna in deklarationen åt dig samt att du lämnade deklarationsmaterial till din revisor ganska sent tala i motsatt riktning. Således bör delvis befrielse kunna medges. Delvis befrielse innebär att avgiften sätts ned till hälften eller en fjärdedel, enligt 5 kap. 14 § 1 st. 2 men. TL.

Råd

Först och främst råder jag dig till att skicka in deklarationen själv så att den kommer in till Skatteverket. Sedan råder jag dig till att betala din revisor enligt vad som avtalats. Vidare råder jag dig till att hos Skatteverket begära omprövning av deras förseningsavgiftsbeslut och kräva nedsättning till hälften eller en fjärdedel. Om omprövningen avslås så kan du överklaga till länsrätten.

Publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.