Rätt att kräva avhjälpande vid fel på bil

Vi har köpt en bil där säljaren mörkat ett ganska stort fel, det finns bevis för att han vetat om felet när han sålde bilen. Vi har kontaktat säljaren för att ge honom en chans att göra rätt för sig. Först var han villig att betala men nu vill bara stå för en del av kostnaden eller så vill han köpa tillbaka bilen. Kan vi neka honom att köpa tillbaka bilen? Vi vill behålla bilen men att han betalar reparationen, kan man kräva det?

Svar

Det framgår inte i din fråga om det handlar om ett konsumentköp (ett köp mellan en näringsidkare och en konsument) eller om det är ett köp mellan två privatpersoner. Jag går först igenom möjligheterna vid ett konsumentköp och sedan möjligheterna vid ett köp mellan privatpersoner.

Konsumentköp

Vid konsumentköp gäller konsumentköplagen (1 §). Enligt dess 16 §, gällande fel, skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt 2 st 3 p skall varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan skall anses vara felaktig enligt 2 p om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den enligt 17 § anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Vid fel i varan enligt dessa paragrafer kan köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet, 22 §. Enligt 23 § skall reklamation skall göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde märkt felet, genom meddelande till säljaren. Inom två månader från det att köparen märker felet anses alltid vara lämnat i rätt tid.

Om köparen reklamerat varan har denne rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 §. Enligt 26 § 2 st skall man vid bedömningen av vad som är en skälig kostnad ta hänsyn till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri och om omleverans skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen. Enligt 3 st skall avhjälpandet ske inom skälig tid från det att köparen framställt sitt krav.

Enligt 28 och 29 §§ får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen och inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.

Enligt 40 § får säljaren häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Det finns ingenting i konsumentköplagen som ger säljaren rätt att häva köpet för att denne inte vill avhjälpa ett fel på en levererad vara. Denne är istället skyldig att avhjälpa felet, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Säljaren skall stå för hela kostnaden för avhjälpandet.

Köp mellan två privatpersoner

Köplagen gäller för köp av lös egendom mellan två personer (ej näringsidkare till privatperson). Varan skall enligt 17 § ifråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt 18 § föreligger fel även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Köparen får inte, enligt 20 §, såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Enligt 30 § får köparen, om varan är felaktig och det inte beror på köparen, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Undersökningsskyldigheten är dock större vid köp som faller under köplagen, 31 §. Även enligt köplagen skall reklamation ske inom skälig tid, 32 §.

Enligt 34 § har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren får också företag omleverans. Köparen måste ha meddelat kravet på avhjälpande eller omleverans i samband med att denne reklamerar, eller inom skälig tid därefter, 35 §.

Enligt 50 § skall köparen 1. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och 2. hämta eller ta emot varan. Om köparen bryter mot någon av dessa kan säljaren häva köpet – annars har han ingen grund för att häva.

Kraven är alltså lite hårdare i köplagen för undersökning av varan samt vad som räknas som fel, men vid konstaterat fel ger den ungefär samma rättigheter som konsumentköplagen. Säljaren har inte heller här rätt att häva köpet för att denne inte vill avhjälpa felet. Även här skall säljaren stå för avhjälpandet av hela felet, inte bara en del.

Publicerat i Köprätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.