Reklamation av danskurs

Min flickvän har betalat ca 14000 för en kurs i dans. Kursen är 4 tillfällen men redan på kurs 1 så tycker hon att lärarna saknar pedagogik, att kursen på flera sätt brister mot beskrivningen, att en huvudlärare i stort sätt bara pratar franska osv.

Kan hon få tillbaka pengar? Hon vill ju vara snäll och säga till efter första kurstillfället och inte gå hela kursen innan hon reklamerar.

Svar

Vid reklamation av en danskurs finns det ingen lagstiftning som är direkt tillämpbar. Utgångspunkten blir i detta fall således vad som har avtalats mellan parterna. Förutsatt att de som håller i kursen är näringsidkare kan emellertid försiktiga analogier dras utifrån konsumenttjänstlagen.

För att kunna reklamera en tjänst måste den anses felaktig. Enligt konsumenttjänstlagen 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Tjänsten ska, enligt konsumenttjänstlagen 9 §, anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva. Vidare ska, enligt konsumenttjänstlagen 10 §, tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som har lämnats av näringsidkaren. Tjänsten ska, enligt konsumenttjänstlagen 11 §, även anses felaktig om näringsidkaren före avtalets ingående har underlåtit att upplysa om något rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren känt till eller borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten.

Du skriver att din flickvän tycker att läraren saknar pedagogik, att kursen på flera sätt brister mot beskrivningen och att huvudläraren i stort sätt bara pratar franska. I din fråga framgår inte på vilket sätt kursen brister mot beskrivningen. Möjligen skulle ni kunna resonera utifrån ovannämnda lagrum och således bland annat hävda att läraren inte utför tjänsten fackmässigt då denne bland annat saknar pedagogik. Vidare skulle ni kunna hävda att det inte har framkommit att läraren i praktiken endast pratar franska. Det är emellertid svårt att utan fler konkreta brister ge någon direkt vägledning.

Är tjänsten att anse som felaktig har ni, utifrån en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen 16 §, rätt att hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps eller också göra avdrag på pris eller häva avtalet. Enligt konsumenttjänstlagen 17 § ska underrättelse till näringsidkaren ske inom skälig tid efter det att felet upptäckts.

Publicerat i Köprätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.