Skadestånd p.g.a. att en skylt blåst omkull och skadat min bil

Jag hade min bil parkerad på en p-plats där jag har tillstånd att parkera, då en tillfälligt uppsatt förbudsskylt blåste omkull och skadade min bil. Nu hör till saken att denna förbudsskylt varit ogiltig i ca 3 månader men bortglömd av gatukontoret. Ersättning beviljas ej då ingen förfarit vårdslöst i skadeståndslagens mening. Är detta riktigt?

Svar

Vad trevligt att du har valt att vända dig till Juridikrådgivarna.

Du hade din bil parkerad på en parkeringsplats då en tillfällig förbudsskylt blåste omkull och skadade din bil. Du blir inte beviljat någon ersättning eftersom inte någon förfarit vårdslöst enligt skadeståndslagen (SkL) och du undrar nu om detta är riktigt.

Den allmänna skadeståndsregeln återfinns i skadeståndslagen 2 kap. 1 §. För skadeståndsskyldighet krävs att det har uppstått en fysisk skada som dessutom skall ha orsakats av ett sådant beteende hos den skadeståndsansvarige som kan betecknas som oaktsamt eller vårdslöst. Även underlåtenhet att handla kan medföra skadeståndsansvar.

Ansvarsgrundande vårdslöshet föreligger om skadegöraren brutit mot en aktsamhetsnorm som han borde ha rättat sig efter. Det gäller med andra ord att finna en vägledande aktsamhetsnorm och därefter, utifrån omständigheterna i det särskilda fallet, avgöra om den enskilde skadegöraren förfarit oaktsamt genom att bryta mot normen.

Aktsamhetsnormen ligger någonstans i linje med vad som är normalt bland förståndigt folk på det aktuella området. Det sker en avvägning av de konkreta omständigheterna i varje enskilt fall genom en bedömning av den handlandes situation eller hans underlåtenhet, samt hans alternativa handlingsmöjligheter och skaderiskerna.

Skadeståndsansvar förutsätter ett kausal- eller orsakssamband mellan skadegörarens beteende och skadan. Skadegörarens beteende skall med andra ord ha varit en nödvändig betingelse för skadans uppkomst. Det krävs dessutom att det föreligger adekvat kausalitet. Skadan får inte vara en alltför slumpmässig följd av det vårdslösa beteendet. Handlandet skall typiskt sett innebära fara för den aktuella följden.

Du nämner inte om det är kommunen eller försäkringsbolaget som har nekat dig ersättning. Utgångspunkten i svensk rätt är dock att den skadelidande inte är berättigad att vid sakskada uppbära både försäkringsersättning och skadestånd för samma förlust. Väljer den skadelidande att kräva försäkringsersättning, får han således inte samtidigt uppbära skadestånd för förlusten. Är det kommunen som har nekat dig ersättning torde du dock kunna få försäkringsersättning för skadan, minskat med den aktuella självrisken.

Om du är berättigad till ersättning från kommunen är svårt för oss att svara på eftersom det kräver en stor mängd information kring de olika förhållandena som var aktuella då skadan skedde. Dock krävs det att du kan visa på att kommunen brutit mot en aktsamhetsnorm och att det föreligger ett kausalsamband mellan underlåtenhet och skadan. Det du kan yrka på är ett ersättningsansvar grundat på underlåtenhet av kommunen att förankra skylten tillräckligt stadigt i marken eller något dylikt. För att du skall få kommunen att utge ersättning krävs säkerligen att du stämmer in kommunen hos behörig tingsrätt. Det lär nog dock vara förenat med en stor risk att driva ett sådant mål, eftersom det kan bli tal om en rätt stor kostnad om du skulle förlora målet.

Publicerat i Skadeståndsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.