Skadestånd pga risk för skada

En elstople placerad precis utanför vår tomt gick av, pga att den var murken (inga extrema förhållanden förelåg), och orsakade materiella skador på staket och hus. Stoplens dåliga skick har påtalats av oss till elbolaget, men utan uppföljning. De hade dock bedömt att stolpen var i för dåligt skick för att arbeta i utan skyddsåtgärder.

Vi kommer att få ersättning för materiella skador, men anser även att vi utsatts för en stor risk att komma till skada och undrar om vi kan begära skadeståndsersättning för detta?

Svar

De allmänna reglerna om skadestånd finner ni i skadeståndslag (1972:207) (SkL) 1 kap. 1 § SkL. Utgångspunkten är att rätten till skadestånd kräver skada, varför risk för skada inte är tillräckligt för ersättning, jmfr 2 kap. 1 § SkL.

Skadestånd kan dock grundas på s.k. ideell skada: vilket innebär rätt till ersättning utan att den skadelidande lidit ekonomisk skada. Om den ”risk” för att stolpen skulle falla ner medförde er psykiskt lidande skulle ett yrkande om skadestånd vara möjligt. Det psykiska lidandet betraktas då som en personskada, 2 kap. 1§ SkL. (bara risken har då medfört skada och skadestånd blir möjligt).

Det ställs dock beaktansvärt höga krav för att psykiskt lidande ska anses föreligga. Det ska vara fråga om en medicinskt påvisbar effekt; sjukskrivning p.g.a. oron inför stolpen är en god indikator men varken ett krav eller en garanti för att få ersättning. Trauma eller chock efter stolpens fall är andra grunder för psykiskt lidande. Det ska då återigen vara tal om medicinska besvär och inte naturliga reaktioner. Vrede, rädsla eller oro är exempel på naturliga reaktioner vilka inte är ersättningsgrundande.

Vi vill avslutningsvis framhäva att resonemanget kring psykiskt lidande får hållas för teoretiskt, vilket är förklaringen till varför det inte förklarats utförligare. I praktiken har ni med absolut största sannolikhet inte rätt till någon ersättning utöver den ni fått för de materiella skador ni lidit. Är det dock så att ni verkligen mår dåligt över det inträffade, att ni lidit psykiska men, kommer ni behöva hjälp av en advokat för att ha någon framgång med saken. Utgången i en skadeståndsprocess i frågan får betraktas som vansklig och direkt beroende av hur ni mår. Ersättningen ni kan tänkas ha att hämta är sannolikt även av mycket begränsad storlek.

Publicerat i Skadeståndsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.