Upphovsrätt till fotografier

Jag spelar i ett band som vill använda ett antal fotografier på gamla boxare på affischer. Bildernas ursprung och upphovsmän kan vi ej spåra. I något fall vet vi namnet på den fotograferade. Ingen bild är dock tagen före 1940.

Bilderna ska användas på affischer (digitala och fysiska) som ska informera om kommande spelningar, skivsläpp etc.

Vilka bilder vågar vi använda? Är det ok med fotografier som är över 50 år gamla, eller kan en upphovsrättshavare finnas kvar? Behöver vi betala någon för att använda oss av dem? Om vi använder dem, kan vi bli stämda?

Svar

Som vi har uppfattat det, handlar din fråga om upphovsrätt till fotografier och hur man ska förhålla sig till det.

Rättigheter till konstnärliga verk, vilket innefattar det som du nämner, kallas för upphovsrätt och regler för dessa finns i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Dessa rättigheter kallas för immateriella rättigheter, och de uppstår automatiskt i och med att man skapar ett konstnärligt verk. För att man ska få upphovsrätt till ett verk, så ställs det ett krav på att verket uppfyller kravet på verkshöjd. Med verkshöjd menar man att verket har nått upp till en viss grad av självständighet och originalitet. Verkshöjd innebär att ett verk inte ska ha kunnat framställas av någon annan, oberoende av den förre. Verket får alltså inte vara så enkelt att ”vem som helst” skulle kunna komma på det. Dessutom har den som skapat verket, som utgångspunkt, en uteslutande rätt att ändra eller bearbeta verket, se 2 § URL.

URL skiljer mellan fotografiska verk (1 § 1st punkt 5) och fotografiska bilder (49a §). Gränsen mellan den ena och den andra sortens bilder är svår att dra. Det kan sägas att fotografiska verk skyddas enligt samma principer som övriga upphovsrättsliga verk, vilket innebär en förutsättning av originalitet, så kallad verkshöjd. Skyddet varar under upphovsmannens (fotografens) livstid plus 70 år efter dödsåret. Om fotografiet inte uppnår verkshöjd, så kallas det istället för fotografisk bild. De fotografiska bilderna skyddas endast under 50 år från det år bilden framställdes. Eftersom vi inte har tillgång till bilderna, så är det svårt att göra en bedömning om vad som gäller i det här fallet.

Av 4 § URL kan man utläsa att den som har bearbetat en annans verk kan i vissa fall få upphovsrätt till den bearbetade formen. I paragrafens första stycke nämns att om man har bearbetat verket eller överfört det till en annan konstart, så har man upphovsrätt till denna gestalt, men man äger inte att förfoga över upphovsrätten till originalverket utan att ha dennes tillstånd. Således ska du som bearbetare, om förändringarna inte är så genomgående, ha tillstånd från upphovsmannen/rättsinnehavaren till originalverket för att få utnyttja din bearbetning. Vi skulle alltså råda er att ta kontakt med personen som innehar upphovsrätten till bilderna, för att kontrollera att personen ifråga godtar att bilderna används av er.

I andra stycket ges dock möjligheten att om man i fri anslutning till ett verk, har åstadkommit ett nytt och självständigt verk, så är ens upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Gränsen mellan beroende och fria bearbetningar är svår att dra och tillhör ett av upphovsrättens huvudproblem. Med andra ord, om bearbetningen av det upphovsrättsskyddade verket anses stora och originella, så är era affischer istället att se som nya och självständiga verk och ni får då upphovsrätt till era affischer. Det kan också sägas att man inte behöver registrera sitt verk, utan upphovsrätt är något som uppstår automatiskt, utan några formalitetskrav. Problemet är dock att trots att du eventuellt får upphovsrätt för affischerna, så får det inte användas på ett sådant sätt så att det skulle kunna kränka den ursprunglige upphovsmannens rätt (till fotografierna).

Det ska även nämnas här vad som händer om man gör intrång i någon annans upphovsrätt, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, så kan man enligt 53 § URL komma att dömas till böter eller fängelse i högst 7 år. I 53a § URL anges vidare att den som gör intrång i någons upphovsrätt kan förbjudas vid vite att fortsätta med åtgärden.

Slutligen kan nämnas att inskränkningar i någons upphovsrätt kan förekomma och att det till exempel är tillåtet att själv, för privat bruk, framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk, se 12 § URL. Viktigt att komma ihåg är dock att dessa ej får användas för andra ändamål än just privat bruk. Men andra ord, eftersom ni ska använda affischerna för att informera människor om era spelningar, så torde det inte vara privat bruk.

Publicerat i Immaterialrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.