Var man skall vara folkbokförd?

Är det olagligt att äga och vara folkbokförd i en bostadsrätt samtidigt som man i huvudsak lever och har kontrakt i sin hyresrätt?

Svar

Det finns inga lagar som säger att det är olagligt att vara folkbokförd på en speciell adress. Folkbokföringslagen är ingen förbudslag utan vad man kan kalla en regleringslag, den reglerar hur och var man skall vara folkbokförd. I första hand är det viktigt att vara folkbokförd i en församling där man bor p.g.a. skatteskäl. I grund och botten är det viktigt för en kommun att de som bor, arbetar, och tillägnar sig social service också betalar skatt till kommunen. Folkbokföringen fungerar även som en kontroll av hur många människor som finns i Sverige. Folkbokföringen har även andra funktioner för att samhället i sig skall fungera, t.ex. när en myndighet behöver delge någon något.

Folkbokföringslagen reglerar var man skall vara folkbokförd, för en vuxen person, i 7-13 §§. Lagen utgår ifrån att det är en bedömning var man skall vara folkbokförd genom att det ”anses” var man är bosatt. Det är i två steg när man gör bedömningen enligt 7 § folkbokföringslagen. Först anses man vara bosatt på den fastighet där man regelmässigt tillbringar eller vid byte av bostad, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Om man är bosatt på flera olika fastigheter räknas den fastighet som man sammanlever med sin familj på, som sin egentliga hemvist. Även andra omständigheter kan ligga till grund för var man kan anses ha sin hemvist, då man inte har en familj. Exempelvis den fastighet som man bor i när man arbetar.

Andra steget är att avgöra hur man under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila på fastigheten. Lagen säger att man skall tillbringa sin dygnsvila minst en gång i veckan eller mer i den fastighet där man skall vara folkbokförd. I följande lagrum finns undantag för när man inte skall folkbokföra sig på en fastighet. 8 § anger att man inte skall folkbokföra sig på en fastighet som man vet i förhand att man inte kommer att tillbringa sin dygnsvila i mer än sex månader. 9 § anger att om man har familj och har sin dygnsvila på någon annan fastighet under en bestämd tid, skall man inte heller folkbokföra sig på den fastigheten. Utöver detta finns det speciella regler för riksdagsledamöter och statsråd, även för skolelever som inte fyllt 18 år finns det speciella regler.

För att lagen skall följas har Skatteverket möjligheter till visst tvångsmedel, vite. Om en person är skyldig att inkomma med uppgifter eller anmälan till Skatteverket kan de förlägga personen med vite. Vite utdöms i så fall av länsrätten, om personen inkommer med uppgifterna utgår inte vite. Det finns även ett straff för den som inte anmält flytt inom en vecka efter avflyttat från fastigheten som man inte är bosatt i längre. Det krävs dock att det är uppsåtligt eller att det är av grov oaktsamhet, att man har missat att anmäla flytt, för att dömas till penningböter.

Publicerat i Offentlig rätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.