Vilseledande marknadsföring

Mina två söner har blivit lurade av en hårlaserklinik angående håravfall. Behandlingen har inte hållit vad de lovat. På deras hemsida går de ut med 100% garanti att få håret tillbaka. Min son gjorde en hårersättning som de fäster med ett lim, den trillade av två gånger och han fick en kliande allergisk reaktion och blev illröd i hela hårbotten. När vi nu kräver pengar tillbaka så nekar de och säger att han avbröt behandlingen för tidigt. Vad ska jag göra? Har kontaktat ARN, räcker det?

Svar

Den lag som vi torde kunna tillämpa analogt i denna situation är konsumenttjänstlagen (KtjL). Behandlingen som har köpts är inte en vara, utan en tjänst som ska utföras av en näringsidkare åt en konsument. Av 1 § KtjL kan lagens tillämpningsområde utläsas, men där står det dock inget om att behandling på person innefattas. Därför kan vi endast använda konsumenttjänstlagen analogt, det vill säga att man kan hämta vägledning ur bestämmelserna, men de äger inte direkt tillämplighet.

Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad du har rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd enligt 4 § och 9 § KtjL. I detta fall avviker dock resultatet från vad som har avtalats och detta är också ett fel i tjänsten enligt 9 § p.3 KtjL. Vidare anses fel föreligga enligt 10 § KtjL om arbetsresultatet inte stämmer med reklamuppgifter som lämnats av näringsidkaren själv, branschorganisation eller vissa andra, om inte reklamuppgiften rättas i tid på ett tydligt sätt eller om näringsidkaren varken kände till eller borde ha känt till uppgiften. Kliniken har lovat 100% garanti på att få håret tillbaka, men detta har ej uppnåtts i verkligheten.

För att få pengar tillbaka måste ni ha reklamerat enligt KtjL 17 §, som ni verkar ha gjort. Er tvist har sin grund i 20 § 1 st KtjL. Den primära påföljden vid fel är avhjälpande enligt 19 §. Om konsumenten har ett särskilt skäl till att avvisa avhjälpande, kan denne istället enligt 21 § KtjL kräva prisavdrag. Konsumenten kan också komma ifrån avtalet genom att häva det, om syftet med tjänsten i huvudsak förfelats och näringsidkaren har insett eller bort inse detta.

Det som kommer gälla i detta fall är vad som har avtalats mellan kliniken och kunderna. Om det i standardavtalet har stått att behandlingen garanterar 100 % resultat får inte kliniken friskriva sig från fel om detta inte framgår tydligt i avtalet. Friskrivningar av garanti och ansvar ska framgå tydligt i ett standardavtal och konsumenten ska kunna hitta dem lätt. Kliniken har i detta fall sagt att de inte betalar tillbaka pengarna då kunden avbröt behandlingen för tidigt. Detta ska i så fall stå i avtalet eller formuläret som kliniken tillämpar. Det som också borde ha stått i avtalet är villkoren för behandlingen, det vill säga att behandlingen inte ska avslutas för tidigt. Kliniken kan inte i efterhand hävda detta utan att ha upplyst kunden om detta innan. Vad gäller konsumenter får man dock inte friskriva sig helt och hållet från ansvar. Kliniken borde alltså inte kunna friskriva sig från ansvar och definitivt inte vid grov oaktsamhet eller uppsåtligt agerande. Jämkning av oskäliga friskrivningsklausuler kan ske med hjälp av 36 § avtalslagen.

Kliniken verkar också ha brutit mot marknadsföringslagen(2008:486). Marknadsföringslagens 3 § skriver att lagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Reklamen ska följa god marknadsföringssed, vilket innebär att den måste följa vissa regler för att skydda konsumenter. Enligt marknadsföringslagen 10 § får en säljare inte använda i reklamen påståenden som är vilseledande, till exempel om varans kvalitet eller pris. Inte heller får säljaren använda felaktiga påståenden om produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande.

Slutligen så är det bra att du har kontaktat Allmänna reklamationsnämnden. Du bör även kontakta din konsumentrådgivare i kommunen, som erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du ska gå vidare i ärendet. ARN erbjuder nämligen ingen rådgivning i hur man ska gå tillväga i ärendet. Om du vill läsa mer om marknadsföringslagen finns det bra information på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Konsumentverket är även den tillsynsmyndighet dit man vänder sig för att anmäla vilseledande reklam.

Publicerat i Köprätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.