Vittnesbestämmelser för ungdom under 15 år

Jag har trott att en person som är under 15 år inte har skyldighet att vittna i brottmål, men får göra det om han vill utan att avlägga ed. Men kan en 14 åring som vill vittna bli hämtad av polis om han eller hon uteblir – ångrar sig? Vad gäller egentligen för under 15 år?

Svar

Tillämplig lag för att besvara din fråga är rättegångsbalken (RB) och regler om vittnen finns i 36 kapitlet.

Enligt 36:4 RB gör rätten en prövning om det med avseende på omständigheterna i det enskilda fallet är lämpligt att den som är under 15 år avger vittnesmål, till exempel om det skulle innebära men för denne och och att han eller hon av sådan anledning bör ges vittnesbefrielse.

Till grund för rättens prövning ligger betydelsen av de omständigheter om vilka det åberopade vittnet skall yttra sig, som till exempel om vittnesmålet innebär att nya omständigheter och information tillförs målet. Det görs även en värdering av det antagliga värdet av vittnets utsaga.

Domstolen väger också in vittnets egen inställning och vilja att vittna, dennes mognad och ålder och eventuellt släktskapsförhållande med den som den unge skulle avge vittnesmål mot. Det kan också bli aktuellt att inhämta målsmans eller i vissa fall, vid behov, läkares yttrande.

Frågan huruvida unga ska tillåtas vittna illustreras i ett rättsfall från Svea Hovrätt (RH 2005:25) där domstolen avslog målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, både under 15 år, som vittnen. Detta trots att flickorna enligt uppgift förklarat sig villiga att vittna i rätten. Domstolen ansåg emellertid, med hänsyn till flickorna ålder och att det förelåg ett visst släkskapsförhållande med den deras vittnesmål avsåg, att omständigheterna starkt talade emot att låta dem vittna.

Enligt 36:22 RB framgår att en person under 15 år som uteblivit från att avlägga vittnesmål kan hämtas till rätten av polis. Vidare stämmer det som du anger att en person under 15 år inte får avlägga ed, 36:13 RB.

Publicerat i Processrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.