Patent – hur fungerar det i Sverige?

En patentansökan kan godkännas för behandling oavsett statusen för patentet. Sökanden är skyldig att ha uttömt alla nationella åtgärder som finns tillgängliga för att undvika ett avslag samt de kostnader som är inblandade i att förfarandet tas till domstolen. Det måste också säkerställas att de villkor som sökanden har lagt fram är tillräckliga för att möjliggöra behandlingen av ansökan utan att det orsakar ytterligare dröjsmål. Medan den sökande fritt kan gå vidare med förfarandet kan patentverket i Sverige kräva viss ytterligare information från honom eller henne för att avgöra om uppfinningen uppfyller de rättsliga kraven för patenterbarhet. Detta kommer att kallas ”den första kontaktpunkten” och kan innebära att ytterligare information lämnas in som är relevant för uppfinningen.

Patent i Sverige kan endast godkännas om de villkor som myndigheterna i Sverige har fastställt är uppfyllda. Det finns fyra kategorier enligt vilka ett patent kan beviljas: första gången mönster; terapeutiska produkter; växtformer, och apparater eller apparater. Var och en av dessa kategorier har noggrant studerats av berörda myndigheter för att se till att de inte tillåter patentintrång. Prövningsprocessen för varje kategori innebär att patenttagaren får möjlighet att lägga fram sitt fall i sitt råa tillstånd, vilket innebär att det fortfarande är föremål för klassificering och eventuellt patentintrång om myndigheterna bedömer det. Medan majoriteten av de sökande ges en möjlighet att besvara den ursprungliga frågan som myndigheterna ställde, är detta ibland inte tillräckligt eftersom granskaren kommer att välja att gå vidare med en annan klassificering trots det svar som ges.

Prövningen av ett svenskt patent stannar inte vid utfärdandet av patentet. När den har utfärdats måste den sökande se till att den är registrerad hos den behöriga myndigheten i landet. Han måste då registrera patentet hos den nationella tjänsten för att säkerställa dess giltighet, eftersom beställningar av patent i Sverige hanteras via den nationella tjänsten.

En av de viktigaste faktorerna som myndigheterna övervägde när de beslutar om att bevilja patent är balansen mellan skydd och innovation. Detta innebär att det inte bör vara för stor risk för allmänheten eller innovatörer att få sina produkter och uppfinningar patenterade eftersom lagen skyddar dem från onödig konkurrens och ger dem ett visst skydd i form av patent. För att göra detta använder domstolarna i Sverige den svenska rättspraxisprincipen, som kräver att en produkt eller teknik bär en direkt relation med någon användbar slutprodukt eller tjänst. Bestämmelsen infördes för att göra förordningen mindre förvirrande och mer specifik.

Det finns två delar till patenten agerar av Sverige. Den första delen handlar om det skydd som den ursprungliga uppfinnaren beviljades och det skydd som också ges till allmänheten. Den andra delen är känd som partne aspecten av patenten, som översätts direkt i Europeiska unionens grundläggande principer om patenträtt. Principen kräver att alla patent som beviljas ska tillhandahålla tjänster eller varor till allmänheten samtidigt som de är rimliga för den ursprunglige uppfinnaren. En sådan bestämmelse säkerställer att innovation inte bestraffas genom beviljande av patent.

Medan genomförandet av patent krävs i alla europeiska unionens medlemsstater, särskilt i Europa som helhet, är patenten särskilt betydelsefulla i många länder på grund av sin betydelse inom tekniken. Det är av denna anledning som de flesta av länderna i Europeiska unionen har nationella patentbyråer där alla ansökningar behandlas. Ett stort antal innovatörer lockas till landet Sverige för sitt utmärkta patentskyddssystem. Detta beror på att de vet att landet Sverige har ett gott rykte för att hantera patentansökningar från internationella innovatörer.