När behöver företaget en revisor?

En revisor är en utomstående person som har i uppdrag att granska verksamhet och bokföring i en organisation. Det kan röra sig om ett företag, en förening eller en myndighet. Det finns tre typer av revisorer: ideella, godkända och auktoriserade. Vilken typ av revisor du behöver beror på vilken typ av organisation som ska granskas. För att hitta rätt revisor kan du vända dig till en revisionsbyrå. Oavsett typen av uppdrag ska revisorn vara oberoende, inte ha eget intresse i den verksamhet denne granskar och verka i enlighet med god revisorssed.

Hur vet jag om jag behöver en revisor?

Som en tumregel kan man säga att alla aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och finansföretag måste alltid ha en revisor. Privata aktiebolag, speciellt nystartade sådana, kan till en början välja själva om de vill ha en revisor eller inte. Men när privata aktiebolag uppnår två av följande tre kriterier måste de anlita en revisor. De tre kriterierna är: bolaget har fler än tre anställda, bolaget har mer än tre miljoner i nettoomsättning eller bolaget har mer än 1,5 miljoner i balansomslutning.

En revision är ett kraftfullt verktyg

En revision kan lätt uppfattas som något negativt och jobbigt men faktum är att det är precis tvärt om – en väldigt fördelaktig företeelse. En väl genomförd revision kan identifiera interna problem som hämmar företagets utveckling och lönsamhet. Dessutom kan en godkänd revision fungera som trygghet för alla som ditt företag interagerar med då det visar att verksamheten sköts på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. För att göra en seriös revision av ditt företag, och dra nytta av fördelarna, vänd dig till Strawberryaudit – de hjälper dig och ditt företag att utvecklas!

Publicerat i Bolagsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.